Oferta


1. Prawo cywilne

 

 • przygotowanie umów i ich analiza pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, opiniowanie umów przedkładanych przez Klientów Kancelarii, udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • opracowanie kompleksowych opinii prawnych,
 • przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowania,
 • reprezentacja procesowa Klientów Kancelarii na wszelkich etapach postępowań sądowych,
 • doradztwo i kompleksowa pomoc w sprawach dotyczących postępowań odszkodowawczych, o zadośćuczynienie oraz z zakresu prawa rzeczowego, sprawy o zachowek,
 • usługi prawne na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
 
 

2. Prawo gospodarcze i prawo konsumentów

 

 • przygotowanie i analiza dokumentów, umów oraz regulaminów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i ochroną danych osobowych,
 • doradztwo w sprawach konsumenckich,
 • usługi prawne w sprawach związanych z przepisami prawa konkurencji,
 • kompleksowa obsługa osób prawnych, na etapie zawierania kontraktów, oraz w postępowaniach sądowych, due dilligence.

 

 

3. Prawo spółek handlowych

 

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego poczynając od sporządzenia umowy spółki poprzez kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego,
 • przekształcania organizacyjne spółek,
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek,
 • prowadzenie postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym bieżących zmian w strukturach spółek,
 • prowadzenie postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników,
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

 

 

4. Prawo karne

 

 • obrona i reprezentowanie Klientów Kancelarii przed sądami w sprawach karnych, w tym również karnych gospodarczych,
 • reprezentowanie Klientów również na etapie postępowania przygotowawczego, przed innymi niż sądy organami państwowymi,
 • przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowań.

 

5. Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

 • rozwody,
 • separacje,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem.

 

6. Prawo spadkowe

 

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku.

 

7. Prawo pracy

 

 • prowadzenie sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację,
 • pomoc prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych,
 • analiza i opracowywanie kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem takiej jak: umowy o pracę, umowy menedżerskie, umowy zakazu konkurencji, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń,
 • zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

8. Prawo administracyjne i prawo zamówień publicznych

 

 • pomoc prawna i reprezentacja Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • doradztwo związane z prawem zamówień publicznych,
 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów związanych z prawem zamówień publicznych.

 

9. Prawo nieruchomości

 

 • kompleksowa obsługa prawna związana z nieruchomościami,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa rzeczowego,
 • obsługa prawna obrotu nieruchomościami,
 • audyt stanu prawnego nieruchomościami, reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości.